نمونه تدریس دهم ریاضی

فصل سوم-توانهای گویا و عبارتهای جبری

 

 

فصل سوم-توانهای گویا و عبارتهای جبری

 

 

فصل دوم ریاضی دهم-مثلثات

 

 

فصل دوم ریاضی دهم-مثلثات

 

فصل اول ریاضی دهم-الگو و دنباله

 

فصل اول ریاضی دهم-الگو و دنباله

 

 

فصل اول ریاضی دهم-الگو و دنباله

 

فصل اول ریاضی دهم-الگو و دنباله

 

فصل اول ریاضی دهم-مجموعه ها

 

 

 

 

فصل اول ریاضی دهم-مجموعه ها