نمونه تدریس دهم تجربی

 

ریاضی دهم تجربی-توان های گویا و عبارتهای جبری

 

ریاضی دهم تجربی-توان های گویا و عبارتهای جبری

ریاصی دهم تجربی-مثلثات

 

 

 

 

ریاضی دهم تجربی-مثلثات

 

 

ریاضی دهم تجربی-الگو و دنباله

 

 

 

ریاضی دهم تجربی-الگو و دنباله

 

 

ریاضی دهم تجربی-الگو و دنباله

 

 

ریاضی دهم تجربی-الگو و دنباله

 

ریاضی دهم تجربی-مجموعه ها

ریاضی دهم تجربی-مجموعه ها